സൂറ

سورة ബലദ് - آية 15
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
يَتِيمٗا ذَا مَقۡرَبَةٍ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്