സൂറ

سورة ഇന്സാന്
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ഇന്സാന് بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ