സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 6
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَأَمَّا عَادٞ فَأُهۡلِكُواْ بِرِيحٖ صَرۡصَرٍ عَاتِيَةٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്