സൂറ

سورة വാഖിഅ - آية 18
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
بِأَكۡوَابٖ وَأَبَارِيقَ وَكَأۡسٖ مِّن مَّعِينٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്