സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 2
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٖ وَشِقَاقٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്