സൂറ

سورة ജിന്ന്
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ജിന്ന് بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി