സൂറ

سورة നജ്മ്
بصوت القارئ സ്വലിഹ് ഹബ്ദാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്