സൂറ

سورة മസദ്
بصوت القارئ ഫാരിസ് ഉബാദ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്