സൂറ

سورة ആലുഇംറാന്
بصوت القارئ യൂസുഫ് ദഗൂസ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്