സൂറ

سورة ഹുമസ - آية 8
بصوت القارئ അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ
إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്