സൂറ

سورة ഹുമസ - آية 2
بصوت القارئ അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ
ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്