സൂറ

سورة മുജാദല
بصوت القارئ അലി അല് ഹനീഫീ
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

آيات سورة മുജാദല بصوت القارئ അലി അല് ഹനീഫീ