സൂറ

سورة റഅ്ദ്
بصوت القارئ അഹ്മദ് ആമിര്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്