سوره

سورة فاطر
بصوت القارئ ولید بن محمد النائحی
برواية روايت قالون از نافع از طریق ابی نشیط
pause
play
دانلود