سوره

سورة کتاب,صوتی,قرآن,قرآن,MP3,ادریس,ابکر
بصوت القارئ مفتاح السلطنی
برواية روایت دوری از ابی عمرو
pause
play
دانلود