سوره

سورة نصر
بصوت القارئ سعود بن ابراهیم الشریم
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة نصر بصوت القارئ سعود بن ابراهیم الشریم