سوره

سورة فاتحه
بصوت القارئ سعود بن ابراهیم الشریم
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة فاتحه بصوت القارئ سعود بن ابراهیم الشریم