سوره

سورة ماعون
بصوت القارئ سهل بن زین یاسین
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة ماعون بصوت القارئ سهل بن زین یاسین