سوره

سورة فیل
بصوت القارئ سهل بن زین یاسین
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة فیل بصوت القارئ سهل بن زین یاسین