سوره

سورة فاتحه
بصوت القارئ خالدبن سلیمان آل مهنا
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة فاتحه بصوت القارئ خالدبن سلیمان آل مهنا