سوره

سورة زلزله
بصوت القارئ محمود خلیل الحصیری
برواية روایت ورش از نافع
pause
play
دانلود

آيات سورة زلزله بصوت القارئ محمود خلیل الحصیری