سوره

سورة کتاب,صوتی,قرآن,قرآن,MP3,عبدالرشید,صوفی
بصوت القارئ محمود خلیل الحصیری
برواية روایت ورش از نافع
pause
play
دانلود