سوره

سورة زلزله
بصوت القارئ محمود خلیل الحصری
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة زلزله بصوت القارئ محمود خلیل الحصری