سوره

سورة شرح
بصوت القارئ محمود خلیل الحصری
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة شرح بصوت القارئ محمود خلیل الحصری