سوره

سورة مسد
بصوت القارئ محمود خلیل الحصری
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة مسد بصوت القارئ محمود خلیل الحصری