سوره

سورة ماعون
بصوت القارئ محمود خلیل الحصری
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة ماعون بصوت القارئ محمود خلیل الحصری