سوره

سورة همزه
بصوت القارئ علی حجاج السویسی
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة همزه بصوت القارئ علی حجاج السویسی