سورة 十二宫章 - آية 1
بصوت القارئ 马赫茂德-哈利勒-艾勒合素里
وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلۡبُرُوجِ
برواية 哈复苏 传自 阿岁目 的读法
pause
play
下载