วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์ | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน


วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์

ผู้อ่าน(กอรี)

รับฟัง
(Flash)

รับฟัง
(Windows Media)

วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์ _ 1

mms://radio.mp3quran.net/radio

วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์ _ 2

mms://radio.mp3quran.net/salma

FATWA Radio

 

ROQIAH Radio

  mms://radio.mp3quran.net/roqiah

มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์

mms://radio.mp3quran.net/maher

อะห์มัด บิน อะลีย์ อัล-อัจญ์มีย์

mms://radio.mp3quran.net/ajm

อับดุรเราะห์มาน อัส-สุดัยสฺ

mms://radio.mp3quran.net/sds

สุอูด อัช-ชุเรม

mms://radio.mp3quran.net/shur

ยาสิรฺ อัด-เดาสะรีย์

mms://radio.mp3quran.net/yasser

มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์

mms://radio.mp3quran.net/afs

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด

mms://radio.mp3quran.net/basit

นาศิรฺ อัล-กุฏอมีย์

mms://radio.mp3quran.net/qtm

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์

mms://radio.mp3quran.net/minsh

สะอัด อัล-ฆอมิดีย์

mms://radio.mp3quran.net/s_gmd

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด - อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด

mms://radio.mp3quran.net/basit_mjwd

คอลิด อัล-เกาะห์ฏอนีย์

mms://radio.mp3quran.net/qht

ฟาริส อับบาด

mms://radio.mp3quran.net/frs_a

อิดรีส อับกัรฺ

mms://radio.mp3quran.net/abkr

อบู บักรฺ อัช-ชาฏิรีย์

mms://radio.mp3quran.net/shatri

อะลีย์ ญาบิรฺ

mms://radio.mp3quran.net/a_jbr

มุหัมมัด ญิบรีล

mms://radio.mp3quran.net/jbrl

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์

mms://radio.mp3quran.net/husr

มุหัมมัด อัยยูบ

mms://radio.mp3quran.net/ayyub

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

  mms://radio.mp3quran.net/basit_warsh

อับดุลลอฮฺ บัศฟัรฺ

mms://radio.mp3quran.net/bsfr

ศอบิรฺ อับดุลหะกัม

mms://radio.mp3quran.net/hkm

ญัมอาน อัล-อุศ็อยมีย์

mms://radio.mp3quran.net/jaman

อับดุลลอฮฺ ค็อยยาฏ

mms://radio.mp3quran.net/kyat

อิบรอฮีม อัล-อัคฎ็อรฺ

mms://radio.mp3quran.net/akdr

อับดุลลอฮฺ เอาว๊าด อัล-ญุฮะนีย์

 mms://radio.mp3quran.net/jhn

อะห์มัด อัล-หะวาชีย์

 

อะห์มัด อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์

 

อะห์มัด คิฎรฺ อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์ - ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ

 

อะห์มัด ศอบิรฺ

 

อะห์มัด อามิรฺ

 

อักร็อม อัล-อะลากุมีย์

 

อัด-ดูกาลีย์ มุหัมมัด อัล-อาลิม - ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ

 

อัซ-ซัยนฺ มุหัมมัด อะห์มัด

 

อัล-อุยูน อัล-กูชีย์- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

 

อัล-ฟาติหฺ มุหัมมัด อัซซุบัยรฺ - อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ

 

อัล-กอรี ยาสีน - ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

 

เตาฟีก อัศ-ศอยิฆ

 

อะห์มัด นุอัยนิอฺ

 

อิบรอฮีม อัด-เดาสะรีย์- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

 

ญะมาล ชากิรฺ อับดุลลอฮฺ

 

หาติม ฟะรีด อัล-วาอิรฺ

 

คอลิด อัล-มิฮฺนา

 

คอลิด อับดุลกาฟีย์

 

เคาะลีฟะฮฺ อัฏ-เฏาะนีญีย์

 

ซะกีย์ ดาฆ็อสตานีย์

 

สะฮ์ลฺ ยาสีน

 

สัยยิด เราะมะฎอน

 

ชีเราะซาด อับดุรเราะห์มาน ฏอฮิรฺ

 

เศาะลาหฺ อัล-บุดัยรฺ

 

เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม

 

เศาะลาหฺ บู คอฏิรฺ

 

ฎอริก อับดุลฆอนิย์ ดะอูบ

 

อาดิล อัล-กัลบานีย์

 

อาดิล ร็อยยาน

 

อับดุลบารีย์ อัษ-ษุบัยตีย์

 

อับดุลบารีย์ มุหัมมัด

 

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์- ริวายะฮฺอัส-สูสีย์ จาก อบู อุมัรฺ

 

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์- ริวายะฮฺเคาะลัฟ จาก หัมซะฮฺ

 

อับดุลอะซีซ อัล-อะห์มัด

 

อับดุลลอฮฺ อัล-กันดะรีย์

 

อับดุลลอฮฺ อัล-มัฏรูด

 

อับดุลมุหฺสิน อัล-หาริษีย์

 

อับดุลมุหฺสิน อัล-อุบัยกาน

 

อับดุลมุหฺสิน อัล-กอสิม

 

อับดุลฮาดี อะห์มัด กะนากิรีย์

 

อับดุลวะดูด หะนีฟ

 

อะลีย์ อัล-หุซัยฟีย์

 

อะลีย์ อัล-หุซัยฟีย์- ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ

 

อะลีย์ หัจญ์ญาจญ์ อัส-สุวัยสีย์

 

อิมาด ซุเฮรฺ หาฟิซฺ

 

อุมัรฺ อัล-เกาะซาบิรีย์- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

 

มาฮิรฺ ชะคอชีรู

 

มุหัมมัด อัล-ฏ็อบลาวีย์

 

มุหัมมัด อัล-ลุหัยดาน

 

มุหัมมัด เราะชาด อัช-ชะรีฟ

 

มุหัมมัด ศอลิหฺ อาลิม ชาฮฺ

 

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์ - อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด

 

มุหัมมัด อับดุลกะรีม

 

มุหัมมัด อับดุลกะรีม- ริวายะฮฺวะรัช จากนาฟิอฺ ผ่านอบู บักรฺ อัล-อัศบะฮานีย์

 

มุหัมมัด อุษมาน ข่าน (อินเดีย)

 

มะห์มูด อัร-ริฟาอีย์

 

มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ- อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์

 

มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ- ริวายะฮฺ อัลบัซซีย์ และกุนบุล จาก อิบนิกาษีร

 

มะห์มูด อัช-ชัยมีย์- อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์

 

มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา- อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด

 

มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา

 

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์ - อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด

 

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

 

มุอีฎ อัล-หาริษีย์

 

มุศตอฟา อิสมาอีล

 

มุศตอฟา อัล-ลาฮูนีย์

 

มุศตอฟา เราะอฺด์ อัล-อะซาวีย์

 

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์- อิบนุ ซิกวาน จาก อิบนุ อามิรฺ

 

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์

 

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์- อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ

 

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์- อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์

 

มูซา บิลาล

 

นะบีล อัร-ริฟาอีย์

 

นิอฺมะฮฺ อัล-หัสสาน

 

ฮานีย์ อัร-ริฟาอีย์

 

วะลีด อัน-นาอิฮีย์- ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ด้วยสายรายงานของ อบี นชีฎ

 

ยาสิรฺ อัล-กุร็อยชีย์

 

ยาสิรฺ อัล-มัซรูอีย์- กิรออะฮฺ ยะอฺกูบ อัล-หัฎเราะมีย์ ด้วยริวายะฮฺ ของ รุวัยส์ และ ราวหฺ

 

ยะห์ยา หะวา

 

ยูสุฟ อัช-ชุวัยอีย์

 

ยูสุฟ บิน นูห์ อะห์มัด