വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് പ്ക്ഷേപണ ലൈബ്ററി | വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് ഓഢിയോ ലൈബ്ററി

വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് പ്ക്ഷേപണ ലൈബ്ററി

വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് പ്ക്ഷേപണ ലൈബ്ററി
 

ഖാരി

ഖുര്‍ആന്‍ ശ്രവിക്കാന്‍
(Flash)

വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് പ്ക്ഷേപണ ലൈബ്ററി _1

വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് പ്ക്ഷേപണ ലൈബ്ററി _2

Surah Al-Baqarah - Many Reciters

 

FATWA Radio

ROQIAH Radio

 

മാഹിര് മുഐഖിലി

Abdulrahman Al-Majed Radio

 

അഹ് മദ് അലി അല് അജമി

അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്

സഊദ് ശുറൈം

യാസര് ദൌസരീ

മഷാരീ അഫാസി

അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്

മൂസാ അല് ഖത്താമി

മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ

സഅദ് അല് ഗാംദീ

അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ് - നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്

ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി

ഫാരിസ് ഉബാദ്

ഇബ്റാഹീം അബ്കര്

അബൂബക്കര് അഷാതിരീ

അലി ജാബിര്

മുഹമ്മദ് ജിബ്രീല്

മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ

മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ്

അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ് - നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

 

അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര്

സ്വാബിര് അബ്ദുല് ഹകം

ജംആന് അല് ഉസൈമീ

അബ്ദുല്ല അല് ഖയ്യാത്ത്

ഇബ്റാഹീം അല് അഖ്ളര്

അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി

അഹ്മദ് അല് ഹുവാഷി

അഹ്മദ് ത്വറാബല്സീ

അഹ്മദ് ഖുളര് അത്വറാബല്സീ- നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

അഹ് മദ് സ്വാബിര്

അഹ്മദ് ആമിര്

അക് റം അല് അല്ലാഖീ

അദ്ദൌകാലീ മുഹമ്മദ് ആലം - നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

അസ്സീന് മുഹമ്മദ് അഹ് മദ്

അല് ഉയൂന് അല് കൂഷീ - നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

ഫാതിഹ് മുഹമ്മദ് സുബൈര് - അബൂ അംറില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

അല് ഖാരീ യാസീന് - നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

തൌഫീഖ് അസ്സ്വാഇഅ്

അഹ് മദ് നുഐനിഅ്

ഇബ്റാഹീം അദ്ദൌസരീ - നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

ജമാല് ഷാകിര് അബ്ദുള്ളാ

ഹാതിം ഫരീദ് അല് വാഇറ്

ഖാലിദ് അല് മുഹന്ന

ഖാലിദ് അബ്ദുല് കാഫി

ഖലീഫത്തുല് ത്വുനൈഈ

സകീ ദഗസ്താനി

സഹല് യാസീന്

സയ്യിദ് റമദാന്

ഷീര്സാദ് അബ്ദു റഹ്മാന് ത്വാഹിര്

സ്വലാഹ് അല് ബുദൈര്

സ്വലാഹ് അല് ഹാഷിം

സ്വലാഹ് ഖാത്വിര്

ത്വാരിഖ് അബ്ദുല് ഗനി ദഊബ്

ആദില് കല്ബാനി

ആദില് റയ്യാന്

അബ്ദുല് ബാരി അല്സുബൈതീ

അബ്ദുല് ബാരി മുഹമ്മദ്

അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി- അബു ഉമറില് നിന്നുള്ള സൂസിയുടെ നിവേദനം

അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി - ഹംസയില് നിന്നുള്ള ഖലഫിന്റെ നിവേദനം 

അബ്ദുല് അസീസ് അല് അഹ്മദ്

അബ്ദുല്ല അല് കന്ദറീ

അബ്ദുല്ല അല് മത് റൂദ്

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഹാരിസി

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഒബേകാന്

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം

അബ്ദുല് ഹാദി അഹ്മദ് കനാകരി

അബ്ദുല് വദൂദ് ഹനീഫ്

അലി അല് ഹനീഫീ

അലി അല് ഹനീഫീ- നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി

ഇമാദ് സുഹൈര് ഹാഫിള്

ഉമര് അല് ഖസാബിരീ- നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

മാഹിര് ഷഖാശീരീ

മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ

മുഹമ്മദ് അല് ഹൈദാന്

മുഹമ്മദ് റഷാദ് ഷരീഫ്

മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് ആലം ഷാ

മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ- നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്

മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം

മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം- അബൂബക്കര് അസ്ബഹാനിയില് നിന്നുള്ള മാര്ഗ്ഗത്തിലൂടെ നാഫിഇല് നി്ന്നുള്ള നിവേദനം

മുഹമ്മദ് ഉസ്മാന്ഖാന്

മഹമൂദ് റിഫാഈ

മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല

- കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല- ഇബ്നു കസീറില് നിന്നും ഖൻബിലും ബസ്സിയും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

മഹമൂദ് ശൈമീ- കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

മഹമൂദ് അലീ ബന്ന- നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്

മഹമൂദ് അലീ ബന്ന

മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ- നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്

മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ- നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

മുഈള് അല് ഹരിസീ

മുസ്തഫ ഇസ്മാഈല്

മുസ്തഫ ലാഹനീ

മുസ്തഫ റഗദ് അല് ഗാവീ

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ- ഇബ്നു ആമിറില് നിന്ന് ദക്വാനിന്റെ നിവേദനം

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ- അബൂ അംറില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ- കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

മൂസാ ബിലാല്

നബീല് റിഫാഈ

നിഹമ ഹസ്സാന്

ഹനീ റിഫാഈ

വലീദ് അന്നാഇഹീ- അബൂ നഷീത്വ് വഴി നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

യാസര് ഖുറഷീ

യാസര് മസ്റൂഈ- റുവൈസ് വറൂഹ് എന്നിവരില് നിന്നുദ്ധരിക്കുന്ന യഹഖൂബ് ഹള്റമിയുടെ ഖുര്ആന് പാരായണം

യഹ് യാ ഹവ്വ

യൂസുഫ് ഷുവൈഈ

യൂസുഫ് ബ്ന് നൂഹ് അഹ്മദ്