Tagabasa Khalid Al-Jileel | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Khalid Al-Jileel | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
8 Ang mga Labi ng Digmaan I-Download
9 Ang Pagsisisi I-Download
12 Si Propeta Jose I-Download
14 Si Propeta Ibrahim I-Download
15 Ang Mabatong Lupain I-Download
16 Ang Bubuyog I-Download
27 Ang mga Langgam I-Download