Tagabasa Abdullah Albuajan | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Abdullah Albuajan | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
12 Si Propeta Jose I-Download
14 Si Propeta Ibrahim I-Download
17 Ang mga Angkan ni Israel I-Download
33 Ang mga Magkakaanib I-Download
34 Ang Sheba I-Download