Tagabasa Bandar Balilah | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Bandar Balilah | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
2 Ang Baka I-Download
19 Si Maria I-Download
20 Ta Ha I-Download
21 Ang mga Propeta I-Download
22 Ang Itinakdang Paglalakbay sa I-Download
23 Ang mga Mananampalataya I-Download
24 Ang Liwanag I-Download
29 Ang Gagamba I-Download
30 Ang mga Romano I-Download
31 Si Luqman I-Download
32 Ang Pagpapatirapa I-Download
33 Ang mga Magkakaanib I-Download
34 Ang Sheba I-Download
35 Ang Lumikha I-Download
38 Sad I-Download
39 Ang mga Pangkat I-Download
40 Ang Mapagpatawad I-Download
41 Ang Masusing Pagpapaliwanag I-Download
42 Ang Sanggunian I-Download
44 Ang Usok I-Download
45 Ang Pagluhod I-Download
46 Ang mga Nakalikong Bunton ng B I-Download
47 Ang Pakikipaglaban I-Download
48 Ang Tagumpay I-Download
50 Qaf I-Download
52 Ang Bundok I-Download
53 Ang Bituin I-Download
54 Ang Buwan I-Download
56 Ang Pangyayari I-Download
57 Ang Bakal I-Download
58 Ang Nakikipagtalong Babae I-Download
59 Ang Pagtitipun-tipon I-Download
60 Ang Babaing Sisiyasatin I-Download
61 Ang Hanay I-Download
62 Ang Biyernes I-Download
63 Ang mga Mapagkunwari I-Download
64 Ang Kapwa Pagkatalo at Pagkapa I-Download
65 Ang Diborsiyo I-Download
66 Ang Ipinagbabawal I-Download
67 Ang Kaharian I-Download
68 Ang Panulat I-Download
69 Ang Tiyak na Mangyayari I-Download
70 Ang mga Landas ng Pag-akyat I-Download
71 Si Propeta Noah I-Download
72 Ang Jinn I-Download
73 Ang Nakabalabal sa Damit I-Download
74 Ang Nakabalot I-Download
75 Ang Pagkabuhay-Muli I-Download
76 Ang Tao I-Download
77 Ang mga Ipinadala I-Download
78 Ang mga Balita I-Download
79 Ang mga Humuhugot I-Download
80 Siya'y Nangunot-Noo I-Download