സൂറ

سورة ശുഅറാ - آية 40
بصوت القارئ അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ
لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلۡغَٰلِبِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്