ഖാരി ഉസ്താദ് സാമിരി(മലേഷ്യാ) | വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് ഓഢിയോ ലൈബ്ററി 


ഖാരി ഉസ്താദ് സാമിരി(മലേഷ്യാ) | ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

Itunes