ഖാരി സ്വലാഹ് അല് ഹാഷിം | വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് ഓഢിയോ ലൈബ്ററി 


ഖാരി സ്വലാഹ് അല് ഹാഷിം | നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്

Itunes