ഖാരി Abdullah Al-Mousa | വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് ഓഢിയോ ലൈബ്ററി 


ഖാരി Abdullah Al-Mousa | ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്