ഖാരി ഖാലിദ് അല് ജലീല് | വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് ഓഢിയോ ലൈബ്ററി 


ഖാരി ഖാലിദ് അല് ജലീല് | ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

Itunes