ഖാരി മഷാരീ അഫാസി | വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് ഓഢിയോ ലൈബ്ററി 


ഖാരി മഷാരീ അഫാസി | കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

Itunes