ഖാരി അലി അബൂ ഹാഷിം | വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് ഓഢിയോ ലൈബ്ററി 


ഖാരി അലി അബൂ ഹാഷിം | ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

Itunes