ഖാരി അബ്ദുല ഗനി അബ്ദുല്ലാഹ് | വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് ഓഢിയോ ലൈബ്ററി 


ഖാരി അബ്ദുല ഗനി അബ്ദുല്ലാഹ് | ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

Itunes