Makaranci Bandar Balilah | Laburaren sauti na Alqur`ani Maigirma 
Radiyon Laburaren Sauti na Alqur`ani Maigirma


Makaranci Bandar Balilah | Riwayar Hafsu daga Asim

Itunes


Lambar Sura Sunan Sura Don Sauraro Don Sauke file MP3
1 Al-Fatiha Danna nan don saukewa
2 Al-Bakarah Danna nan don saukewa
19 Marya Danna nan don saukewa
20 Taha Danna nan don saukewa
21 Al-Anbiya Danna nan don saukewa
22 Al-Hajj Danna nan don saukewa
23 Al-Muminu Danna nan don saukewa
24 An-Nur Danna nan don saukewa
29 Al-Ankabut Danna nan don saukewa
30 Ar-Rum Danna nan don saukewa
31 Lukuman Danna nan don saukewa
32 As-Sajadah Danna nan don saukewa
33 Al-Ahzab Danna nan don saukewa
34 Saba'i Danna nan don saukewa
35 Fatir Danna nan don saukewa
38 Sad Danna nan don saukewa
39 Az-Zumar Danna nan don saukewa
40 Ghafir Danna nan don saukewa
41 Fussilat Danna nan don saukewa
42 As-Shurah Danna nan don saukewa
44 Ad-Dukhan Danna nan don saukewa
45 Al-Jasiyah Danna nan don saukewa
46 Al-Ahkaf Danna nan don saukewa
47 Muhammad Danna nan don saukewa
48 Al-Fath Danna nan don saukewa
50 Kaaf Danna nan don saukewa
52 At-Tur Danna nan don saukewa
53 An-Najm Danna nan don saukewa
54 Al-Kamar Danna nan don saukewa
56 Al-Waki'ah Danna nan don saukewa
57 AlHadid Danna nan don saukewa
58 Al-Mujadalah Danna nan don saukewa
59 Al-Hashr Danna nan don saukewa
60 Al-Mumtahanah Danna nan don saukewa
61 As-Saff Danna nan don saukewa
62 Al-Juma'ah Danna nan don saukewa
63 Al-Munafikun Danna nan don saukewa
64 At-Taghabun Danna nan don saukewa
65 At-Talak Danna nan don saukewa
66 At-Tahrim Danna nan don saukewa
67 Al-Mulk Danna nan don saukewa
68 Al-Kalam Danna nan don saukewa
69 Al-Hakkah Danna nan don saukewa
70 Al-Ma'arij Danna nan don saukewa
71 Nouh Danna nan don saukewa
72 Al-Jinn Danna nan don saukewa
73 Al-Muzzammil Danna nan don saukewa
74 Al-Muddasir Danna nan don saukewa
75 Al-Kiyama Danna nan don saukewa
76 Al-Insan Danna nan don saukewa
77 Al-Mursalat Danna nan don saukewa
78 An-Naba'i Danna nan don saukewa
79 An-Nazi'at Danna nan don saukewa
80 Abasa Danna nan don saukewa