قاری خالد الجلیل | آرشیو - کتابخانه صوتی قرآن کریم 
نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم


قاری خالد الجلیل | روایت حفص از عاصم

Itunes