Učač Bender Belila | Audio biblioteka Časnog Kur'ana 
Radio audio biblioteke Časnog Kur'ana


Učač Bender Belila | Rivajet Hafsa od Asima

Itunes


Broj sure Sura Slušanje Skini MP3 fajl
1 El-Fatiha Klikni ovdje za skidanje
2 El-Bekara Klikni ovdje za skidanje
19 Merjem Klikni ovdje za skidanje
20 Ta-Ha Klikni ovdje za skidanje
21 El-Enbija Klikni ovdje za skidanje
22 El-Hadždž Klikni ovdje za skidanje
23 El-Mu'minun Klikni ovdje za skidanje
24 En-Nur Klikni ovdje za skidanje
29 El-'Ankebut Klikni ovdje za skidanje
30 Er-Rum Klikni ovdje za skidanje
31 Lukman Klikni ovdje za skidanje
32 Es-Sedžde Klikni ovdje za skidanje
33 El-Ahzab Klikni ovdje za skidanje
34 Sebe' Klikni ovdje za skidanje
35 Fatir Klikni ovdje za skidanje
38 Sad Klikni ovdje za skidanje
39 Ez-Zumer Klikni ovdje za skidanje
40 Gafir Klikni ovdje za skidanje
41 Fussilet Klikni ovdje za skidanje
42 Eš-Šura Klikni ovdje za skidanje
44 Ed-Duhan Klikni ovdje za skidanje
45 El-Džasije Klikni ovdje za skidanje
46 El-Ahkaf Klikni ovdje za skidanje
47 Muhammed Klikni ovdje za skidanje
48 El-Feth Klikni ovdje za skidanje
50 Kaf Klikni ovdje za skidanje
52 Et-Tur Klikni ovdje za skidanje
53 En-Nedžm Klikni ovdje za skidanje
54 El-Kamer Klikni ovdje za skidanje
56 El-Vaki'a Klikni ovdje za skidanje
57 El-Hadid Klikni ovdje za skidanje
58 El-Mudžadele Klikni ovdje za skidanje
59 El-Hašr Klikni ovdje za skidanje
60 El-Mumtehine Klikni ovdje za skidanje
61 Es-Saff Klikni ovdje za skidanje
62 El-Džumu'a Klikni ovdje za skidanje
63 El-Munafikun Klikni ovdje za skidanje
64 Et-Tegabun Klikni ovdje za skidanje
65 Et-Talak Klikni ovdje za skidanje
66 Et-Tahrim Klikni ovdje za skidanje
67 El-Mulk Klikni ovdje za skidanje
68 El-Kalem Klikni ovdje za skidanje
69 El-Hakka Klikni ovdje za skidanje
70 El-Me'aridž Klikni ovdje za skidanje
71 Nuh Klikni ovdje za skidanje
72 El-Džinn Klikni ovdje za skidanje
73 El-Muzemmil Klikni ovdje za skidanje
74 El-Muddessir Klikni ovdje za skidanje
75 El-Kijama Klikni ovdje za skidanje
76 El-Insan Klikni ovdje za skidanje
77 El-Murselat Klikni ovdje za skidanje
78 En-Nebe' Klikni ovdje za skidanje
79 En-Nazi'at Klikni ovdje za skidanje
80 Abese Klikni ovdje za skidanje